شعر

عشق

800px-english_ivy_hedera_helix_red_brick_wall_2892px

چه سرگردان است این عشق
كه باید نشانی اش را
ز كوچه های بن بست گرفت
چه حدیثی است عشق
كه نمی پوسد و افسرده نیست
حتی آن هنگام
كه از آسمان به خانه آوار
شود

احمدرضا احمدی